فرش‌های پیش ازاسلام

فرش‌های پیش ازاسلام

فرش‌های پیش ازاسلام

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

ازسال هزارونهصدوشصت وشش که هانس ولف نوشت درفنون صنعتی ایران فرش بافی اهمیت زیادی دارد و با این حال اطلاعات کلی در چگونگی تکامل اولیهٔ آن در اختیار ماست تابه حال دانسته‌های جدید ناچیزی در دست نیست. درحقیقت به شواهد و مدارک در مورد انواع منسوجات پیش از اسلام در اسلام به طوربسیار پراکنده است و ظرورت دارد با بررسی این گونه منسوجات باقی‌مانده که تابه امروز وانانی که دراثارهنری ودیگرشواهدومدارک وجنبه‌های غیرمستقیم بافت منعکس می‌باشد ان راکامل کردبه عنوان مثال دراین موردمی توان نقش‌های باقی‌مانده وشکل‌های خیالی به دست ماامده ازحفاری هارادکرکرد ۲ دراین درس تمرکزاصلی روی منسوجاتی است که به مارسیده است ومنظوران نشان دادن گستردگی دامنهٔ این بافته‌های ایرانی وفنون کاربردی درانان درطول زمان وازان طریق فراهم اوردن یک زمینه برای پیگیری مرحله‌های نکمیلی بافت فرش<است کاردرهمتنیده شدن الیاف برای بافت پارچه درایران متعلق به هزارهٔ پنجم پیش ازمیلاداست دردوتابوت سفالی متعلق به دوره‌های دلما که محتوای انهابقایای جسدهای کودک هابوده است وهمین طورازپشتهٔ بی درسه گابی درکردستان اثرهایی ازمنسوجات نقش داروقطعه‌های دیگری سالم بدست امده ایینهٔ مسی زنگ زدهٔ نوع ایلامی ازگوردوم درسیلک واقع درشمال مرکزایران بدست امده که تاریخ ان حدود سه هزارسال پیش ازمیلاداست تکه‌هایی که به نظرمی ایدپارچهٔ نخی است ونخ ان به صورت e تابیده شده سالم اززیرخاک بدست امده است ومنسوجات دیگری ازدوره‌های بعدازهزارهٔ سوم نسبتاسالم مانده درتپه حصارواقع درشمال شرقی ایران دوخنجرمسی وقطعه‌هایی ازپارچهٔ سوخته درمحوطهٔaaatازساختمان سوخته وباخاک یکسان گردیده‌ای بدست امده ودریک جای دیگرازان درگوری مربوط به بخش ای ای ای سی اثاری ازبست لباس وچوب بدست رسیده است


دیدگاه خود را بیان کنید